CULTURE

Bạn có muốn hiểu thêm thật kĩ thật nhiều về Shizuoka? Các bài viết trong góc nhỏ này sẽ kể với bạn về những câu chuyện về lịch sử, văn hóa để chúng mình có thể hiểu và giao tiếp với người Nhật một cách sâu sắc hơn nhé!